Bơm ly tâm cánh hở EBARA


Bơm ly tâm cánh hở DWO 400

Bơm ly tâm cánh hở DWO 400

Bơm ly tâm cánh hở DWO 400

Tốc độ: 2900 vòng/phút
Lưu lượng : Max. 66m3/h
Tổng cột áp: Max. 17.5mH2O
Read More
Bơm ly tâm cánh hở DWO 200

Bơm ly tâm cánh hở DWO 200

Bơm ly tâm cánh hở DWO 200

Tốc độ: 2900 vòng/phút
Lưu lượng : Max. 66m3/h
Tổng cột áp: Max. 17.5mH2O
Read More
Bơm ly tâm cánh hở DWO

Bơm ly tâm cánh hở DWO

Bơm ly tâm cánh hở DWO

Tốc độ: 2900 vòng/phút
Lưu lượng : Max. 66m3/h
Tổng cột áp: Max. 17.5mH2O
Read More
Bơm ly tâm cánh hở DWO 300

Bơm ly tâm cánh hở DWO 300

Bơm ly tâm cánh hở DWO 300

Tốc độ: 2900 vòng/phút
Lưu lượng : Max. 66m3/h
Tổng cột áp: Max. 17.5mH2O
Read More